خدماتی که تاکنون داشته ایم

بعنوان اولین فضای کار اشتراکی در استان گلستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی