mobile-apps-1200x1113.jpg

برگزاری رویدادهای نوآورانه

مشارکت‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬برگزاری‭ ‬رویدادهای‭ ‬فناورانه


برگزاری‭ ‬رویدادهای‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬فناوری‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬نوپا و نوآوری محور‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬هاب‭ ‬رویدادهای‭ ‬فناورانه‭ ‬و نوآورانه استان،‭ ‬سالانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬رویداد‭ ‬ملی و استانی‭ ‬برگزار‭ ‬نماید‭. ‬مشارکت‭ ‬مجموعه‭ ‬های‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬رویدادها‭ ‬از‭ ‬اولویت‌های‭ ‬هیوالند‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬طبقه‭ ‬بندی‭ ‬رویدادها‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬ذیل‭ ‬می‌باشد‭:‬

  • ‭‬رویدادهای‭ ‬ترویج‭ ‬فناوری
  • ‭‬رویدادهای‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری
  • رویدادهای‭ ‬مسابقه‭ ‬محور
  • ‬‬رویدادهای‭ ‬استارتاپ‭ ‬ویکند
  • رویدادهای‭ ‬آموزشی
  • و‭................‬